Slide background

uw steun en toeverlaat
op het gebied van
Arbo- en verzuimmanagement

Slide background

Heeft uw bedrijf al een verplichte preventiemedewerker?

Slide background

Risico – inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers.

Slide background

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!

Slide background

Werken aan een gezonde werkplek

Klachtenprocedure ConCeb Arbo en Verzuim

ConCeb Arbo en Verzuim streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening anders loopt dan u wenst. Dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ConCeb Arbo en Verzuim. Wij zullen er dan alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Klacht indienen
U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen (per post of e-mail):
Binnen drie werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af.

Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen ConCeb Arbo en Verzuim gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. De uitspraak wordt altijd schriftelijk of per e-mail aan u bekend gemaakt.
Oneens met de uitspraak?
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitspraak of de wijze waarop uw klacht is afgehandeld. In dergelijke gevallen kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Arbodiensten te Tilburg. Daarnaast bent u te allen tijde bevoegd om het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Uitzonderingen
Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:
•    Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiervoor kunt u een deskundigen-oordeel bij UWV aanvragen. Indien uw klacht zich toespitst op het persoonlijk functioneren van de bedrijfsarts wordt u doorverwezen naar de klachtenprocedure van het artsennetwerk.
•    Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van ConCeb Arbo en Verzuim meent te hebben opgelopen. U kun in dat geval een aansprakelijkstelling richten naar ConCeb Arbo en Verzuim.
•    Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u contact opnemen met ConCeb Arbo en Verzuim.

Registratie
Zowel de klacht als de schriftelijke oplossing wordt door ConCeb Arbo en Verzuim bewaard en jaarlijks geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie voeren wij (waar nodig) verbeteringen door in onze organisatie.