Slide background

uw steun en toeverlaat
op het gebied van
Arbo- en verzuimmanagement

Slide background

Heeft uw bedrijf al een verplichte preventiemedewerker?

Slide background

Risico – inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers.

Slide background

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!

Slide background

Werken aan een gezonde werkplek

Wijziging Arbowet vanaf 1 juli 2017

Op 24 januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in, maar er is een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt. Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van: werkgevers, werknemers, de preventiemedewerker en bedrijfsarts. Er komt meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Wat verandert er?

1.    Open spreekuur: Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken, de werknemer moet de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.
2.    Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
3.    Second opinion: Werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
4.    Grotere medewerkersbetrokkenheid: De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
5.   Duidelijkere rol preventiemedewerker: De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
6.    Basiscontract arbodienstverlening: Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.
- toegang voor de bedrijfsarts tot elke werkplek;
- op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
- hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad zijn geregeld;
- hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
- hoe de klachtenprocedures werken;
- hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
7.    Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert: In de nieuwe Arbowet staat dat de Inspectie SZW een grotere rol krijgt. Als je als werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW jou een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kun je als werkgever en/of arbodienst een boete krijgen.
8.    Toetsen van en adviseren over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
De RI&E moet voldoen aan de nieuwe wetgeving en voorwaarden. 


Neem contact met ConCeb en Arbo en Verzuim op voor verdere informatie en toelichting