Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere manier om een oplossing voor een geschil te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.
De mediator begeleidt op een professionele manier de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen tot een voor hen beide acceptabele oplossing voor hun conflict kunnen komen.

In mediation wordt:

 ​In de eerste plaats bereikt dat de ene partij aan de andere partij duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn / haar opvatting over gaat;

 ​Bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert, en probeert om elkaar te begrijpen;

 ​Helder maakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen de partijen hebben;

 ​Een situatie creëert, waarin partijen zelf hun oplossing voor hun conflict bedenken;

 ​Een oplossing proberen te bedenken waarin voor beide partijen een win-win situatie ontstaat.

Er gelden twee belangrijke uitgangspunten bij mediation:

1. Vertrouwelijk en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gesprekverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

2. Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen.
U kunt niet gedwongen worden om aan een mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken.
Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten.
Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen.
U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.