Wet verbetering Poortwachter

De laatste jaren wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met een overheid die de verantwoording voor ziekteverzuim en personeelszorg nadrukkelijk bij de werkgever legt. Voor werkgevers worden de wettelijke regelingen en verplichtingen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid steeds complexer.
Werkgevers raken de weg kwijt in sociaal verzekeringsland.

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) verplicht de werkgever zich maximaal in te spannen voor een zieke werknemer. De WvP schrijft voor welke acties door welke partij ondernomen moeten worden en wanneer. Houdt de werkgever zich niet aan de voorgeschreven procedures, dan kan dit ingrijpende financiële consequenties hebben. Zo kan het zijn dat, naar het oordeel van de controlerende instantie (UWV) de werkgever onvoldoende heeft ondernomen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.
Of het zou ook kunnen zijn dat de werkgever weliswaar acties heeft ondernomen, maar dat deze niet conform de Wet van Poortwachter zijn uitgevoerd, of te laat zijn uitgevoerd. In zo’n geval kan het UWV besluiten toetreding van de werknemer tot de WIA op te schorten en ondertussen de werkgever te verplichten om het loon door te betalen.

ConCeb helpt dit soort problemen te voorkomen door vanaf de eerste ziektedag het volledige traject voor de werkgever te bewaken en zorg te dragen voor het uitvoeren van alle verplichtingen.
Ook regelen wij de ziek- en verzuimmeldingen en verzuimoverzichten bij uw verzuimverzekeraar.
Bij langdurig zieken verzorgen wij het casemanagement en het plan van aanpak.
Wij houden de voortgangsgesprekken en stellen het reïntegratiedossier samen.
Mogelijke subsidies worden door ons aangevraagd.
Indien noodzakelijk wordt een aanvraag voor WIA bij UWV voor de werknemer ingediend.

De ziekteverzuimverzekeraars verplichten u vaak in hun polisvoorwaarden om zorg te dragen voor de verplichtingen gesteld in de Wet verbetering Poortwachter.
Wij informeren cliënten over deze verplichting en hoe ze aan deze verplichtingen kunnen voldoen.

Door de samenwerking tussen het publieke en private verzekeringsstelsel wordt naar oplossingen
gezocht die voor de werkgever kostenbesparend werken. De integrale werkwijze betekent in deze dat ConCeb kijkt naar het gemeenschappelijk belang van diverse partijen.

Onze arbeidskundige en organisatiekundige achtergrond speelt een positieve rol in onze werkwijze.
Door een ruime managementervaring binnen meerdere organisaties en veelvuldig zakelijk contact met allerhande MKB ‘rs zijn wij goed in staat om zowel specifieke problematiek van werkgevers, als ook van werknemers af te handelen.
Uiteraard werken wij hierbij met respect voor ieders belangen.

Samenvattend kan met zeggen dat werkgevers en werknemers de garantie krijgen dat ConCeb ervoor zorgt dat eenieder “Poortwachter proof” begeleid wordt in het geval van verzuim.