RISICO – INVENTARISATIE EN EVALUATIE

De RI&E is verplicht!
Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kun je de juiste maatregelen treffen. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:

 ​​Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.

 ​​Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.

 ​​Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.

 ​​Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.
(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.

 ​​Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

De RI&E en het Plan van Aanpak actueel houden

Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Bedrijven en dus de risico’s veranderen steeds: nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het bedrijf moeten gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende stappen van de RI&E worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak aangepast. Maar ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is een continu proces.

Wat als een bedrijf geen RI&E heeft?

Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal.
U kunt ons inschakelen om een RI&E te laten uitvoeren.

Geen risico’s overslaan door RI&E-instrument

Organisaties kunnen Branche RI&E-instrumenten gebruiken om hun risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarin komen veelvoorkomende risico’s aan de orde die specifiek zijn voor een branche zoals fysieke arbeidsbelasting (tool) in de bouw en werken met biologische agentia in de zorg. Gebruikers van een instrument weten dat zij bij het maken van de RI&E geen risico’s zullen overslaan. Voor organisaties met maximaal 25 werknemers betekent gebruik van een erkend Branche RI&E-instrument bovendien dat zij hun RI&E niet te hoeven laten toetsen.