Slide background

uw steun en toeverlaat
op het gebied van
Arbo- en verzuimmanagement

Slide background

Heeft uw bedrijf al een verplichte preventiemedewerker?

Slide background

Risico – inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers.

Slide background

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!

Slide background

Werken aan een gezonde werkplek

RISICO – INVENTARISATIE EN EVALUATIE

De RI&E is verplicht!
Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kun je de juiste maatregelen treffen. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:

- Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.
- Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
- Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
- Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.
(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
- Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.


De RI&E en het Plan van Aanpak actueel houden
Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Bedrijven en dus de risico’s veranderen steeds: nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het bedrijf moeten gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende stappen van de RI&E worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak aangepast. Maar ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is een continu proces.

Wat als een bedrijf geen RI&E heeft?
Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal.
U kunt ons inschakelen om een RI&E te laten uitvoeren.


Aanpassen Branche RI&E naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet
Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. U kunt uw branche RI&E instrument aanpassen door een aantal stellingen op te nemen. Hieronder staan twee voorbeeld-stellingen – met toelichting- die u kunt overnemen. Maar u kunt eigen stellingen formuleren of een bestaande stelling opsplitsen. Bij veel van de bestaande branche-RI&E-instrumenten zal het gaan om stellingen die thuishoren bij het onderdeel “Arbozorg en organisatie van de arbeid”.

Stelling 1: Er is een basiscontract met de bedrijfsarts óf de arbodienst dat voldoet aan de eisen uit de Arbowet.

Toelichting: Uiterlijk per 1 juli 2018 moeten bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/arbodiensten voldoen aan de eisen zoals die (per 1 juli 2017) zijn opgenomen in de artikelen 9, 14, en 14a Arbowet. Nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 meteen voldoen aan deze eisen.

Onderstaande 11 elementen moeten deel uitmaken van dit basiscontract:

1. Het toetsen van de RI&E (incl. plan van aanpak) en het adviseren daarover (artikel 14, lid 1, onder a. Arbowet);
2. Ziekteverzuimbegeleiding (artikel 14, lid 1, onder b. Arbowet);
3. (Periodiek) Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (artikel 14, lid 1, onder c., sub 1 Arbowet)
4. Aanstellingskeuring (artikel 14, lid 1, onder c., sub 2 Arbowet);
5. Toegang tot de bedrijfsarts i.v.m. gezondheidskundige vraagstukken (art. 14, lid 1, onder c., sub 3 en lid 3, onder e. Arbowet);
6. Toegang van de bedrijfsarts tot werkplekken (artikel 14, lid 3, onder f. Arbowet)
7. Second opinion (artikel 14, lid 3, onder g. Arbowet);
8. Klachtenprocedure (artikel 14, lid 3, onder h. Arbowet);
9. Samenwerking bedrijfsarts met OR of PVT en met preventiemedewerker (artikel 14, lid 3, onder i. Arbowet);
10. Advisering over preventieve maatregelen (artikel 14, lid 3, onder j. Arbowet);
11. Melding van beroepsziekten door bedrijfsarts/arbodienst (artikel 9, lid 3 Arbowet).


Stelling 2: De preventietaken zijn toegewezen aan medewerker(s), de zogenaamde preventiemedewerker.

Toelichting: Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten één of meerdere preventiemedewerker aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij daarvoor over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij zal een vraagbaak zijn voor collega’s en kennis moeten hebben van bijvoorbeeld de veiligheid m.b.t. apparatuur, gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

•    het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet
•    het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
•    het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
•    het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
•    het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst (uiterlijk verplicht per 1 juli 2018).

Preventiemedewerkers moeten voldoende geschoold, ervaren en uitgerust zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ook het aantal preventiemedewerkers, de beschikbare tijd en de organisatie van de preventietaken moet zodanig zijn dat de taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

De OR heeft een expliciet instemmingsrecht (op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden) als het gaat om de keuze van de preventiemedewerkers en de positionering van de preventiemedewerkers in de organisatie. Dit instemmingsrecht geldt per 1 juli 2017.Artikel Aanpassen Branche RI&E aan nieuwe Arbowet
Bron: Redactie RI&E Steunpunt

Aanpassen Branche RI&E aan nieuwe Arbowet
9 mei 2017 Door redactie
Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Dat heeft ook gevolgen voor de inhoud van de Branche RI&E- instrumenten. Die moeten worden aangepast aan de eisen voor het basiscontract en de taak van de preventiemedewerker.

Als op 1 juli 2017 de gewijzigde Arbowet (tool) ingaat, heeft dat ook gevolgen voor de inhoud van de Branche RI&E-instrumenten; die moeten worden aangepast en wel op twee onderdelen: het contract met de arbodienst en de taak van de preventiemedewerker. Dat betekent gelukkig niet dat voor de aangepaste RI&E-instrumenten opnieuw erkenning moet worden aangevraagd. De aanpassingen worden gezien als onderhoud en de instrumenten blijven erkend tot de afgesproken datum.

Contract dat voldoet aan eisen Arbowet
De Branche RI&E-instrumenten kunnen eenvoudig worden aangepast door het opnemen van twee stellingen. De eerste is de vermelding dat er een basiscontract is met de bedrijfsarts of de arbodienst dat voldoet aan de eisen uit de Arbowet, gevolgd door de elf punten waaraan het contract moet voldoen (zie rie.nl). De tweede luidt dat de preventietaken zijn toegewezen aan medewerker(s), de zogenoemde preventiemedewerker.

Geen risico’s overslaan door RI&E-instrument
Organisaties kunnen Branche RI&E-instrumenten gebruiken om hun risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarin komen veelvoorkomende risico’s aan de orde die specifiek zijn voor een branche zoals fysieke arbeidsbelasting (tool) in de bouw en werken met biologische agentia in de zorg. Gebruikers van een instrument weten dat zij bij het maken van de RI&E geen risico’s zullen overslaan. Voor organisaties met maximaal 25 werknemers betekent gebruik van een erkend Branche RI&E-instrument bovendien dat zij hun RI&E niet te hoeven laten toetsen.